{t:"Versuri bizare: Manifest Nikkei-ruumania go",c:"Poeme",a:"Tettyo SAITO"}